Over ons

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en voert de statuten en het huishoudelijk reglement uit. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Ook het karakter van de vereniging wordt bewaakt door het bestuur. De Hunze heeft topsportambities en wil dat haar leden zich op een gezonde manier en met plezier, maximaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de roeiers met wedstrijdaspiraties als voor de recreatieve roeiers.

Ron Diercks

voorzitter
 • Draagt zorg voor de naleving van de statuten en de reglementen.
 • Leidt de algemene vergaderingen en stelt daarin de agenda vast, behoudens het recht van de algemene vergadering daarin wijziging te brengen.
 • Is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.

Don ter Beek

secretaris
 • Draagt verantwoordelijkheid voor alle van de vereniging uitgaande stukken.
 • Draagt zorg voor het jaarverslag.
 • Draagt zorg voor het bijeenroepen van de algemene vergaderingen.
 • Draagt zorg voor de bekendmaking van veranderingen en/of aanvullingen in statuten en reglementen.
 • Draagt zorg voor de ledenadministratie.

Jos de Jong

penningmeester
 • Beheert de gelden van de vereniging en houdt toezicht op de niet onder zijn persoonlijk beheer staande gelden.
 • Verzendt de nota’s, betrekking hebbend op contributie en verplichte bijdragen.
 • Draagt zorg voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en doet in overleg met het bestuur alle noodzakelijke betalingen.
 • Draagt zorg voor het boeken van alle ontvangsten en uitgaven.
 • Brengt in de Jaarvergadering verslag uit van de rekening over het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij over de balans per 31 december van het afgelopen verenigingsjaar.
 • Legt in de Jaarvergadering een begroting over voor het lopende verenigingsjaar.
 • Draagt zorg dat de eigendommen der vereniging naar behoren zijn verzekerd.

Wout Brouwer

instructiecommissaris
 • Voorzitter  van de instructiecommissie die tot taak heeft het regelen en verzorgen van de roei-instructie.

Frank de Vries

juniorencommissaris
 • Aanspreekpunt voor ouders van jeugd- en juniorleden/ -cursisten.
 • Aanspreekpunt tijdens evenementen waaraan de jeugd- en juniorleden deelnemen.
 • Zit samen met de commissaris seniorenroeien de coachvergadering voor.
 • Regelt inschrijvingen voor wedstrijden en evenementen.
 • Verleent MPB.
 • Houdt toezicht op organisatie jeugdcursussen.
 • Lid van het jeugdbestuur (q.q.).

Theo Klimp

materiaalcommissaris
 • Lid van de materiaalcommissie.
 • Heeft eindregie over het vaarklaar zijn van de vloot.
 • Doet voorstellen aan de ledenvergadering over het meerjarenplan voor de vloot.
 • Verzamelt gebruikerswensen over het materiaal.
 • Doet afstemming met coaches.
 • Regelt administratie en organisatie van botenverhuur en -uitleen aan derden.
 • Houdt toezicht op organisatie van botentransport.

Betty Goedewaagen

seniorencommissaris
 • Aanspreekpunt voor:
  • groeps-, toer- en marathonroeien;
  • roeiers met een handicap en/ of een beperking.
  • roeiers die niet in ploegverband roeien.
 • Organisatie Waterwolf.
 • Verleent MPB.

Linda Dekker

sociëteitscommissaris
 • Zorgt voor de organisatie van activiteiten in de vereniging die ledenwerving en/ of -binding tot doel hebben.
 • Houdt toezicht op het reilen en zeilen van de sociëteit.
 • Is aanspreekpunt voor activiteiten voor de commissie Sociëteit, Ontspanning En Plezier (SOEP).

Renze Rispens

wedstrijd- en competitiecommissaris
 • Voorzitter wedstrijd- en competitiecommissie, die tot taak heeft het wedstrijd- en competitieroeien te bevorderen.
 • Verleent MPB.
 • Organiseert botentransport.